363. Thomas Aitken and Helen Scrimgeour 

                           
                                   
                                     
   


     


     


     


   
                         
                         
 

 

Thomas
Aitken
1780-

 

 

     

 

Helen
Scrimgeour
1784-
 

 
 
                   
       
               


Henry S
Aitken
1806-c1861
Helen
Aitken
1807-
Alexander
Aitken
1808-


 
             ...361