302. Thomas Beattie and Agnes Miller 

                           


Thomas
Hall

Betty
Young

                                   
                                     
    John
Beattie
1767-1819
      Cicily
Hall
1772-
     


     


   
                         
                         
 

 ...321 

Thomas
Beattie
1803-1846

 

 

     

 

Agnes
Miller
1808-1875
 

 
 
                   
       
                 
Thomas
Beattie
c1829-c1830
    John
Beattie
1831-1867
    Walter
Beattie
1832-1869
    Agnes
Beattie
1835-
    Cecil
Beattie
1836-
    Christian
Beattie
1840-
    Elizabeth
Beattie
1841-c1842
    Helen
Beattie
1843-